Shrine of Our Lady of Matara, Sri Lanka

Shrine of Our Lady of Matara, Sri Lanka

Reading Time: 10 minutes
5/5 - (8 votes)

The Shrine of Our Lady of Matara or Our Lady of Matara (Sinhala: මාතර අප ස්වාමිදුවගේ දේවස්ථානය) is a Roman Catholic church built in 1907 that tells us the famous story of the miraculous statue of Our Lady. Facing the southern seas, along this stretch of coast from Weligama to Dondra, is the shrine of Our Lady of Matara, which was once known as the Church of Our Lady of Mahature. Matara Palliya (මාතර පල්ලිය) has become famous due to the miraculous statue of our Heavenly Mother enshrined within it, which stands as a beacon light for all devotees and the entire Southern Province.

The Statue of Our Lady of Matara was taken by the sea on three occasions, and each time she miraculously returned to Matara. Though the statue’s origins are unknown, church officials claim that it is 400 years old. It is also a common belief that people who kneel and pray before this statue never go home without their prayers being answered. The annual feast of the Matara Church, which falls on the second week of September, is the single largest religious occasion in Matara that brings people from different parts of the country together. (Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary)

Matara, an iconic town in the deep south of Sri Lanka, ornamented by a shimmering coastline, lies about 158 kilometres from Colombo and provides a great insight into Sri Lanka’s colonial era, with many majestic structures taking one back to the Portuguese, Dutch, and even British ruling eras. With age-old structures erected by the Portuguese, Dutch, and British, Matara is a diversified travel destination for both local and foreign visitors that blends the old with the new.

Related Post: St. Anne’s Shrine Thalawila, Sri Lanka

Shrine of Our Lady of Matara
Statue of Our Lady of Matara

The Miraculous Statue of Our Lady of Matara

The Shrine of Our Lady of Matara became famous due to the miraculous statue of Our Lady of Matara enshrined in this historic church. The story of this statue has been passed down through generations. The statue, which is well over 400 years old and has been carved out of one block of ash wood. The statue’s features are characteristic of the Portuguese style sculpture of the 17th century. It is a beautiful statue of a mother and child. Mother Mary is seen in a standing position with the Child Jesus on a pedestal featuring three ocean waves.

As to who brought this statue to Sri Lanka, who the sculptor was or from which country it came, is shrouded in mystery. But the fact remains that it was with us when the Portuguese occupied the Western and Southern coasts over 300 years ago. When the Portuguese were defeated by the Dutch (1698–1796), some devout Catholics fled from the Dutch-governed area with this statue and hid it. Later, it found its way back to Matara.

The Statue Was Lost On Three Occasions

She came again, over the waves… Back to her people in Matara.

Elaborating on the historical significance, this early 17th-century Portuguese type statue of Our Lady, cut on a solid piece of ash wood, had been washed away into the sea three times, and each time it miraculously retuned to Matara.

On the first occasion, according to the legend, a huge wooden crate was pulled up by fishermen off the coast of Weligama near Matara, early in the 17th century. When the crate was opened, this beautiful statue of Mother and Child was found inside, untouched by the sea water. These fishermen handed it over to the parish priest, and it was subsequently placed at the original church at Matara, which no longer exists (St. Mary’s Church, Matara). The parish priest, Rev. Fr. Damian Arsecularatne, and the parish family have made all arrangements for the convenience of the pilgrims. This was the first time that statue returned from the sea.

On the second occasion, in the early 1900s, after over 300 years in the church of Matara, the statue looked faded and worn due to exposure and the thousands of devotees touching and kissing it. The statue was sent to Europe to be restored by a famous sculptor, Zeus of Gehent.

When the renovations were complete, the sculptor, packed the statue in a wooden crate and placed it on the ship ‘Beachy’ that set sail from Antwerp to be sent to Matara. The ship was caught in a fierce storm in the North Sea and nearly wrecked, but did manage to reach Middlesbrough, England, the next morning. Most of the cargo was found to have been destroyed or thrown away. When the ship reached Minicoy, India, it was discovered that the statue had gone missing.

An investigation was initiated by the Bishop of Galle and Belgian priests in the Galle Diocese. The Bishop of Galle wrote to friends in Belgium to try to retrieve the priceless item. These investigations traced the statue to a man in Middlesbrough. When confronted, he refused to hand over the statue unless his demands for money were met. When these demands were refused, he used a hammer to deface the statue and then threw it away. The statue was recovered and sent back to the restorer in Ghent, who made repairs and repainted it.

The Bishop of Galle, Rt. Rev. Dr. Joseph Van Reeth, took possession of the statue and set sail to Matara in the steamer Princess Alice. When he reached Colombo and looked for his luggage, the crate containing the statue could not be found. Three days later, a Belgian cargo boat named the Uckermarck arrived in Colombo with the missing crate. The excess luggage of Princess Alice had been loaded onto the Uckermarck, which set sail after the Princess Alice had left Antwerp harbor. So, the statue of our Heavenly Mother miraculously got back to Matara on a vessel.

On the third occasion, it was the 26th of December 2004 when she was carried away by the Tsunami waters with 26 worshippers, which happened to be Holy Family Sunday. She was at sea for three days and returned to the Shrine of Our Lady of Matara in a miraculous manner. The then parish priest and present Vicar General of the Galle Diocesan, Rev. Fr. Charles Hewawasam, was praying with a few members of the parish family.

Suddenly, he had a strange visitor with the good news that the miraculous statue had washed ashore, 400 metres away from the land. Fr. Charles embraced the statue, crying, “Oh Mother, we were searching for you, and you have come back to be with us.”. It was a very solemn moment. The statue of Our Lady of Matara had not lost its crown during the sea voyage. The gold chain that was on the infant Jesus was also recovered.

The Shrine of Our Lady of Matara was affected by the waters of the tsunami

On December 26, 2004, the congregation was less than usual. During communion around 9.10 am, the entire church went under water, which damaged the shrine and killed around 24 people attending Sunday Mass. With the second wave, the valuable jewellery presented in 1918 to the Blessed Mother went missing. After the water receded, Fr. Charles and a few parishioners happened to visit the main road and found a man carrying a bucket normally similar to the one used for church collections and found the entire jewellery within it.

Cholera Epidemic

During the outbreak of a major cholera epidemic, it swept the entire southern district and claimed hundreds of lives. The people rallied around the statue and prayed fervently to be freed from the dreadful disease. Then, the statue was taken in procession through the streets of Matara. People of all religions participated in the procession. After a few days, the area was declared safe by the Health Authorities.

Our dear mother answered the prayers of everyone and miraculously brought the epidemic to an end. Thereafter, no more fresh cases were reported from the area. Since then, the people of Matara have come to look upon this statue as miraculous. They presented their numerous problems to the Good Mother, and she never failed to answer them. To this day, at this holy shrine of Our Lady of Matara, people believe the Good Mother never fails to answer the prayers of the devotees who kneel at her feet. 

Annual Feast of the Shrine of Our Lady of Matara

Shrine of Our Lady of Matara Mass Times

More details could be obtained by contacting the administrator of the shrine at 0412222056.

Mass Times

Masses are scheduled daily.

Sundays at 8:00 a.m.

Tuesdays at 5:00 p.m.

Wednesday, Thursday& Friday at 6:15 a.m.

First Fridays at 11:00 a.m. and 5:00 p.m.

Annual Feast of the Shrine of Our Lady of Matara

The annual feast of Our Lady of Matara Church is celebrated in the month of September to mark the birth of Mother Mary, our Heavenly Mother.

Annual Feast of the Shrine of Our Lady of Matara

How to reach the Shrine of Our Lady of Matara?

Address: Shrine of Our Lady of Matara, Beach Road, Matara, Sri Lanka.

See the map for the location.

මාතර අප ස්‌වාමිදුවගේ දේවස්‌ථානය

දකුණු ලක නිල්වලා නදියෙන් ඔබ්බෙහි මාතර මහ සමුදුරට මුහුණලා ප්‍රතාපවත්ව නැගීසිටින දේවමාතා දෙව්විමන අද වනවිට ලෝ පසිදු වන්දනා ස්ථානයකි. මාතර අප ස්වාමිදූ , ජයලත් අප ස්වාමිදූ ආදි නාමයන්ගෙන් අද වනවිට ප්‍රකට මේ පුදබිම ඉපැරැණි දේවමාතා පිළිරුවකටද නිවහන වේ. පෘතුගීසි යුගයේ මාතර ප්‍රදේශයේ ජයලත් අප ස්වාමිදූ දේවස්ථානයට සැදැහැවතුන් 2400ක් පමණ අයත්වූ බව ඒ යුගයේ වාර්තා සනාථ කරයි. ලන්දේසි යුගයේ උදාවූ පීඩාකාරී වාතාවරණය හමුවේ යම් පසුබෑමක් ඇතිවූවත් ප්‍රදේශයේ විරෝදාර කිතුනුවෝ තම ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරගත් බව පෙනේ.

ඉංග්‍රීසි යුගයේ ආගමික නිදහස ලැබීමත් සමග ඇතිවූ ප්‍රබෝධය තුළ දකුණු පළාතේ සේවයට ආ ධර්මදූතවරු මාතරටද පැමිණ ඇත. ගාලු මීසම බාරගත් ගරු එෆ්. ඔරුඤ්ඤ පියතුමා 1846 දී මාතර ද සේවය කළ බව කියැවේ. කෙසේවෙතත් මේ යුගයේ මාතර දේවස්ථානය උත්පත්ති දේවමාතාවන්ගේ නමින් තිබූ බවට ලිඛිත සාධක හමුවේ. මේ ප්‍රදේශයේ කිතුනුවන් සොයා ධර්මදූත ගමන් ආ ගරු පීටර් බුලික් (නිමනි) පියතුමාගේ යෝජනාව පිළිගත් එවකට සසුන් නායකත්වය 1887 දෙසැම්බර් 06 දා මාතර වෙනම මීසමක් සේ ස්ථාපිත කොට ගරු එයුජින් මාරි පිලිප් කුමුල් (නිමනි) පියතුමා එහි ප්‍රථම එඩේරා ලෙස පත්කොට එවුවේය. එම මීසමට මාතර හා හම්බන්තොට දිසා දෙකම සම්පූර්ණයෙන් අයත් විය.

1893 දී ගාලු රදගුරු වසම බිහිවීමත් සමග මාතර මීසම ජේසු නිකායික පියතුමන්ලාගේ භාරකාරත්වයට නතුවිය. අද පවතින දේවස්ථානය සදහා 1906 දී මුල්ගල තබන ලද්දේ එවකට මීසමේ සිටි ගරු ඇඩොල්ෆ් ක්ලොසට් (ජේ.නි.) පියතුමන් ය. එතුමා ගොඩනැගූ දේවස්ථානය පදවියේ අනුනායක පියතුමන් විසින් 1907 අගෝස්තු 04 වනදා ආසිරි ගන්වන ලදි. 1991 දේවස්ථානය අඩි 12 ක් ඉදිරියට දිගු කොට අලුත්වැඩියා කර ඇති අතර එහිදී පැවති පැරණි මොගොප්පුව ඒ ආකාරයෙන්ම යළි ගොඩනැගූ බව කියැවේ. 1992 දී මාතර දේවස්ථානය ජාතික සිද්ධස්ථානයක් ලෙස නම් කෙරුණු අතර 1996 දී අතිඋතුම් එල්මෝ පෙරේරා රදගුරු හිමිපාණන් අතින් දේවස්ථානය අභිෂේක කෙරිණි. මාතර දේවස්ථානය සුවිශේෂී වන්නේ එහි තැන්පත් කොට ඇති ඉපැරැණි ශෝභමාන දේවමාතා ප්‍රතිමාව නිසාය. ඒ සම්බන්ධයෙන් පුරාවෘත කතා මෙන්ම ඓතිහාසික සිදුවීම් රැසක් පවතී. වසර පුරාවටම එතුමියගේ පාද පද්මයට සැදැහැවතුන් රොක්වන්නේ මේ මහත් පෙළහර නිසාය.

The Statue of Our Lady of Matara
මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව

මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව

වසර 400 කට වඩා ඉපැරණි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව අප සුන්දර මව්බිමට දෙවිඳුන්ගෙන් ලද අපූර්වතම තිළිණයකි. ලක්දිව ඇති ඉපැරණි දේව මාතා වහන්සේගේ ප්‍රතිමා අතරින් ඉතා අලංකාර වූ මෙම ප්‍රතිමාව උස අඟල් 25 කට නොවැඩි වේ. ඈශ්වුඩ් නමැති වටිනා සහ ශක්තිමත් දැවයෙන් මෙම ප්‍රතිමාව තනා ඇත. මෙම ප්‍රතිමාවේ දේව මාතාවන් වහන්සේ සහ කුඩා ජේසු බිලිඳුන් ප්‍රකාශිත වේ. මෙම ප්‍රතිමාවේ ක්‍රිස්‌තුස්‌ වහන්සේ ලාබාල අවධියේදී මරියතුමිය විසින් වඩාගෙන සිටින ආකාරය පිළිබිඹු කරයි.

රක්ත සහ නීල වර්ණ සළුපිළියෙන් දේව මාතාවන් සැරසී සිටින අතර රන් පැහැති මල් රටාවකින් එකී සළුව අලංකාරවත් වී ඇත. දේව මාතාවන් දකුණතින් යෂ්ඨියක් දරා සිටින අතර රන් පැහැති සළුවෙන් සැරසුණු ජේසු බිලිඳුන්ව වම් අතෙහි දරා සිටී. ඉතාමත් ශෝභමාන වූ මුව කමල හා කාන්තිමත් වූ දෙනයන ප්‍රතිමාවේ ගෞරවාන්විත භාවය වැඩි කරයි. දේව මාතාවන්ගේ පාදස්ථ මණ්ඩලයෙහි යට දේව දූතයන් පස් දෙනෙකු සහ සාගර රැලි තුනක්ද දැක්වේ. මෙම ප්‍රතිමාව මගින් දේව මාතාවන්ගේ අපිරිමිත රාජකීය ස්වභාවයක් පෙන්නුම් කරයි.

මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව සබැඳි ඓතිහාසික වතගොත මෙසේ සඳහන් කල හැකිය. යුරෝපීය ඉතිහාසඥයින්ට අනුව මෙම ප්‍රතිමාව 17 වන සියවසේ මුල් අවධිය නියෝජනය කරනු ලැබූ පෘතුගීසි ජාතික මූර්ති ශිල්පීන් විසින් මෙය නිර්මාණය කරන්නට අති බව සැලකෙයි. ඒ නමුත් මෙම ප්‍රතිමාව අප මව්බිමට ලැබුණේ කාගෙන්ද? කුමන රටකින්ද? යන්න අදටත් අභිරහසක්ව පවතී. ක්‍රි.ව. 1505 වසරේ පෘතුගීසින් ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසුව ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ආක්‍රමණය කරන විටද මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව ලංකාවේ තිබූ බවට තොරතුරු පවතී.

මෙම ප්‍රතිමාව හා සබැඳි ජනවහරේ එන කතාවක් අනුව මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව ඈත අතීතයේ වැලිගම ග්‍රාමයෙන් ධීවර කටයුතු සඳහා මහා මුහුද වෙත නික්මුණු පිරිසකට මහා සාගරයේදී විශාල ලී පෙට්ටගමක් හමුවී ඇත. වටිනා වස්තූන් එහි නිදන් කර තැබෙනු ඇතැයි ඔවුන් තුල වූ සිතිවිලි නිසාම ඔවුන් මෙම පෙට්ටගම ඉතාම සුරක්ෂිතව ගොඩබිමට ගෙනවිත් විවෘත කර ඇති අතර එහිදී ඔවුනට දැකගත හැකි වූයේ දේව මාතාවන්ගේ සහ ජේසු බිළිඳුන්ගේ අලංකාර වූ ප්‍රතිමාවය. එම ධීවරයින් පිරිස සතුව තිබූ මෙම ප්‍රතිමාව පසු කලෙක එවකට මාතුරෙයි ග්‍රාමයේ දේව සේවයේ යෙදුන පුජාප්‍රසාදීන් වහන්සේට භාර කර ඇත. “ජයලත් අප ස්වාමිදූ” නමිත් විරුදාවලි ලත් ආශ්චර්ය ප්‍රතිමාව පළමු වරට සාගර රළ මතින් රුහුණු පුරවරයට පැමිණීම මෙය බව සැලකේ.

පසුකලෙක මාතුරෙයි (වර්තමයේ මාතර) ග්‍රාමයේ සීග්‍රයෙන් පැතිර ගිය දරුණු කොළරා වසංගතය දිනෙන් දින උග්‍ර තත්වයට පැමිණීමේදී මේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ බැතිමතුන් යාච්ඤා කරන්නටත්, ප්‍රතිමාව මාතුරෙයි ග්‍රාමය වටා පෙරහැරින් වැඩමවා දෙව් මවුන්ගේ මැදිහත් පිහිට ලබන්නටත් වුහ. එයින් දින කිහිපයකට පසුව කොළරා වසංගතය පහ වී ප්‍රදේශයේ සනීපාරක්ෂාව තහවුරු වූ බව කියැවේ. එවක් පටන් දකුණු ලක පෙළහර පාන දේව මාතාව වටා බැතිමතුන් විශ්වාසයෙන් රොක් වූ බව නොරහසකි.

පසුකාලීනව දුර්වර්ණ වීම හේතුවෙන් ප්‍රතිමාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍යතාවක් මතු විය. මේ පිළිබඳව එවකට මාතර ප්‍රදේශයේ සේවය කළ ගරු. බියනාට් (ජේ.නි) පියතුමන් එවකට ගාල්ල රදගුරු තුමන්ට දන්වා එතුමන්ගේ මගපෙන්වීම තුල ප්‍රතිමාව 1911 වසරේ ජුනි මස 02 වන දින බෙල්ජියමේ ජිහෙන්ට් හි සියස් නම් මූර්ති ශිල්පියා වෙත යවා ඇත. ඔහු ඉතා ආරක්ෂාකාරීව ප්‍රතිමාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිමාව ලංකාව වෙත යැවීමට ‘බීච්’ නමැති භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවට භාර දෙන ලදී. එම නෞකාවේ ගමනාන්තය වූ ලංකාව වෙත ඒමේදී නෞකාව කුණාටුවකට හසුවීම හේතුවෙන් එහි වූ භාණ්ඩ රැසක් මුහුදුබත් විය. කුණාටුවෙන් අබලන් තත්වයට පත් වූ මෙම නෞකාව එංගලන්තයේ මිඩ්ල්ස්බරෝ නුවර වරායට සේන්දු විය. කුණාටුවට අසුවූ බීච් නෞකාව තව දුරටත් යාත්‍රා කිරීමට නොහැකි වුයෙන් එම නෞකාවේ ඉතිරව තිබූ භාණ්ඩ ගමනාන්තය දක්වා රැගෙන යාමට ‘මිනිකෝයි’ නමැති නෞකාව යොදා ගන්නා ලදී. මිනිකෝයි නෞකාවද ගමන අතර මගදී අනතුරකට ලක් වූයෙන් එහි වූ භාණ්ඩ මුහුදට දැමීමට නාවිකයන්ට සිදුවුණි.

නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණියද ‘මාතර ජයලත් අප සුවාමිදූ’ ප්‍රතිමාව සහිත මංජුසාව එහි නොතිබිණි. බැතිමත් සැමගේ යාච්ඤාවන් මධ්‍යයේ දේව මාතා ප්‍රතිමාව සොයා බෙල්ජියමට පණිවුඩ යැවීය. මේ අතරතුර එංගලන්තයේ පුද්ගලයෙකු සතුව ප්‍රතිමාව සුරක්ෂිතව අති බව දැනගැනීමට ලැබුණු අතර ඔහු අදේවවාදී පුද්ගලයෙකු වුයෙන් ප්‍රතිමාව ලබා දීමට අකමැති විය. පසුව විශාල මුදලකට ප්‍රතිමාව හුවමාරු කර ගැනීමට එකඟ විය. නමුත් ඔහුගේ ඉල්ලීම අනුව ලංසු තැබීම සිදු නොවීම නිසා ඔහු අධික කොපයට පත් වී ප්‍රතිමාවේ මුහුණට මිටි පහර කිහිපයක් ගසා එය පලුදු කර විසි කර දමා ඇත. පසුව ප්‍රතිමාව සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව බෙල්ජියමේ පෙර ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කළ ශිල්පියා වෙතටම යොමු කර එහි මුල් තත්වය ලෙසම ප්‍රතිමාව සකස් කර දී ඇත. ක්‍රි.ව. 1912 වසරේ ඔක්තෝබර් 15 දින ‘ඇන්ටිවර්ප්’ වරායේ සිට ‘උකමාර්ක්’ නමැති නෞකාව ප්‍රතිමාව සහිතව කොළඹ වරාය බලා පිටත් විය. 1912 වසරේ නොවැම්බර් මස 12 වන දින මාතර දෙව් විමනේ මංගල සීනු නාදය හා බැතිමතුන්ගේ සතුටු ගෝෂා හා මැද මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව නැවතත් සුපුරුදු නිවහන වූ මාතර සිද්ධස්ථානය වෙත වැඩම විය. ඒ මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව දෙවැනි වරට මහා සමුදුරේ රල තරණය කිරීමයි.

2004 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව බියකරු අනතුරකට මුහුණපෑමට සිදුවිය. ඒ සුනාමි ව්‍යසනයයි. 2004 වසරේ ක්‍රිස්තෝත්පත්ති මංගල්‍යට පසු දින එනම් දෙසැම්බර් 26 වන දින මහා සමුදුරේ ජල කඳ මහා පොලව වෙත ඇදී අවුත් අප පෙම්බර රුහුණු මෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාවද රැගෙන මහා මුහුදට යන්නට විය. මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූගේ ඓතිහාසික ප්‍රතිමාව සුනාමි ව්‍යසනයෙන් අතුරුදන් වූ පුවත කනවැටුණු සියල්ලන්ම ප්‍රතිමාව නිරුපද්‍රිතව ලබා දෙන ලෙස නොකඩවා දෙවිඳුන් යදින්නට වූහ. එලෙසම 2004 වසරේ දෙසැම්බර් 29 වන දින මාතර දේවස්ථානය අසළ වත්තක තිබී ප්‍රතිමාව නිරුපද්‍රිතව හමු වූයේ තෙවැනි වරටත් සාගර ජලය තරණය කිරීමෙන් අනතුරුවය. මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ රුහුණු පුර ආශ්චර්ය පාන මාතර ජයලත් අප ස්වාමිදූ කෙරෙහි විශ්වාස කරමින් එතුමියගේ මාතෘක ආදරය, සෙනෙහස සොයා ආගම් බේදයකින් තොරව වර්තමානයේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් ඇදී එයි.

ජය බෙර වනමින් ජය ගී ගයමින්
ඔබේ සුර මහිමය බල පතුරා
රුහුණෙහි මව් ඔබ නම හැම මුවකම
පණගන්වමු සිරි බර හෙළයේ.

Reference(s): Wikipedia | Daily Mirror | Sunday Times

Affiliate Disclosure: As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases. This blog post may contain other affiliate links as well by which I earn commissions at no extra cost to you. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SA Graphics Official